Barnkonventionen artikel 12 (åk 2-4)

apr 23, 2020

Barnkonventionen artikel 12 säger att alla barn i hela världen har rätt att bli lyssnade på. Och vuxna ska göra det lätt för barn att säga vad de tycker. I lektionen funderar vi på hur barn blir lyssnade på och hur man kan uttrycka sin åsikt. Eleverna träffar Nataly och Salome som säger vad de tycker på olika sätt. Eleverna får också öva sig i att ta reda på vad de själva och andra tycker och hur de kan vara en bra lyssnare. De får också prata om vilka vuxna som lyssnar på dem i olika frågor. Lektionen är lång och delas med fördel upp på flera tillfällen.
Fler lektioner på samma tema: Åk 2-4, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki
Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn (åk 2-4)

Koppling till Lgr22

Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
  och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
  människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
  utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

5. Kursplaner

Samhällsorienterande ämnen Ur centralt innehåll 1–3

 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap Ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan göras i en följd, plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 12 (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna känner till innehållet i barnkonventionen artikel 12. 
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka dem. 
 • Eleverna förstår hur rättigheterna i barnkonventionen kan påverka andra barn. 

Lektionsplan

1. Starta lektionen: Film på 3:40 minuter
2. Introduktion: Vad innebär Barnkonventionens artikel 12? Läs texten och fundera över frågorna.
3. Övning (a-e): Övningarna är olika varandra och kopplar till barnkonventionens artikel 12. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller välj själv ut övningar.
(a) Läs om Nataly som deltar i skolvalet om rätten till rent vatten. Prata i klassen hur vuxna kan göra för att lyssna på barn och hur vuxna kan ge information om saker för att barn ska kunna skapa sig en åsikt.
(b) Se Salomes film och gör er egen. Salome spelar in filmer för att berätta om sina åsikter. Här får eleverna först fundera kring vad de tycker är viktigt och vill berätta för andra. Vill ni inte göra en film kan ni göra en skylt.
(c) Här får barnen reflektera i helklass eller genom EPA-metoden över hur man lyssnar bra.
(d) Övningen är mer praktisk och kan göras som en fortsättning på övning c eller som fristående övning. Eleverna får prova att lyssna på varandra på olika sätt och sedan reflektera över det i klassen. Lyssnakort finns att ladda ner och dela ut.
(e) Handlar om säkra skolvägar. I fyra steg får eleverna prova att lyssna på och samla in andra barns åsikter och förslag. De får sedan rita förslagen och ta reda på vuxna som kan lyssna och hjälpa till att påverka. Övningen är lång och kan användas som en enskild lektion.
4. Avslutning: Vad har vi lärt oss? Fyll i tankekartan med sådant ni lärt er under lektionen. Kan göras i helklass på storbild eller som individuell uppgift eller paruppgift på utskrivet arbetsblad.

Material

Berättelser om Nataly finns i Rafikis tidning – Tema Minskad ojämlikhet
Lyssnakort för övning (3d)
Tankekarta för avslutande övning (4)

Vill du läsa på?

Rafikis sida om barnkonventionen
Unicef om barnkonventionen
Barnombudsmannen om barnkonventionen
Barnkonventionen på fler språk
Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen
Om barnkonventionen på Rafiki.se
Fakta om El Salvador  på Globalis.se
Individuell Människohjälps insats i El Salvador (ur artikel med Nataly)

1. Start – film

Film

2. Introduktion

Att lyssna på barn

Alla barn i hela världen har rätt att bli lyssnade på. Det är viktigt att det finns vuxna som kan lyssna på barnet varje dag. 

Enligt barnkonventionens artikel 12 har alla barn rätt att säga vad de tycker i allt som rör barn. Och vuxna ska lyssna på det. Ju mer  barnet har hunnit lära sig och förstå saker ju mer ska vuxna lyssna till barnets åsikter. Vuxna ska också göra det lätt för barn att säga vad de tycker. 

Det är viktigt att barn får vara med och påverka saker i sitt liv. Det kan handla om sådant man tycker är bra och sådant man tycker är dåligt eller jobbigt. Barnets åsikt ska vara viktig. Det betyder inte alltid att barn får bestämma. Men de ska vara delaktiga.

Ett exempel är när ett barn bor på två ställen. Kanske ibland hos pappa och ibland hos mamma. När schemat bestäms ska barnet få vara med och berätta vad det tycker. Då kan vuxna kanske ändra så att det blir ännu bättre för alla.

Du har rätt att bli lyssnad på.

Fundera på

 • Har du någon vuxen som lyssnar på dig? 
 • Hur gör din skola för att lyssna på barn? 
Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn

3a. Övning

Nataly

Nataly röstade i skolvalet 

Alla människor har rätt till rent vatten. Nataly bor i El Salvador. Där finns inte rent vatten till alla. Bor man på landet i El Salvador kan vattnet vara smutsigt. Ibland har företag smutsat ner vattnet. Ibland är brunnen inte så djup. Då kommer smuts in där.

Hela folket röstade och vill ha hjälp att få rent vatten. Företag får inte smutsa ner. Till exempel för att tjäna pengar.

Natalys skola ordnade med skolval. Alla eleverna fick rösta på det de tyckte var viktigt. Nataly röstade på att alla ska få ha rent vatten, varje dag. Hon berättar:

– Idag har vi röstat om vattnet som en mänsklig rättighet. Det är viktigt, för av vattnet lever vi. Vi gillar vatten. Därför har vi röstat.

Nataly berättar vad hon lärt sig:

– Jag har lärt mig att vatten ger oss liv. Utan rent vatten blir vi sjuka. Alla blir sjuka, människor, djur och växter. Vi ska vara rädda om vattnet.

Nataly fick lära sig om vatten

Nataly och hennes klass fick lära sig varför vatten är viktigt och hur man tar hand om det.

 • Låta träden leva
 • Slänga skräp i papperskorgar och ingen annanstans
 • Stänga av kranen ordentligt så den inte droppar
 • Låta floden vara fri från skräp
 • Duscha kortare tid

Nataly

ÅLDER 9 år
BOR I kommunen Suchitoto i El Salvador
GILLAR Att leka och göra läxor.

Natalys klass
Nataly röstar i skolvalet

Fundera på

 • Hur tog de vuxna reda på barnens åsikt?
 • Vad fick Nataly och hennes kompisar lära sig för att skaffa sig en åsikt?

3b. Övning

Salome tycker till om klimatet

Salome har fått lära sig mycket om klimatet och har spelat in en film för att berätta vad hon tycker att vuxna borde göra.

Gör din egen film eller skylt!

1. Finns det något du tycker är viktigt som du vill berätta?

2. Vem borde lyssna på dig om detta?

3. Gör som Salome och spela in en film om vad du tycker. Eller gör en stor skylt att hänga upp på skolan.

Salome

NAMN: Salome
ÅLDER: 12 år
BOR: I Eksjö, Sverige
FAMILJ: Mamma, pappa och tre syskon.
GILLAR: Att sjunga, springa och spela trumpet i en orkester.
FRAMTIDSDRÖMMAR: Vill bli lärare eller sjuksköterska. Jag vill hjälpa människor. Och så vill jag bilda familj.

3c. Övning

Hur lyssnar man bra?

Det är lättare att berätta något för en kompis eller vuxen som lyssnar bra. Men hur gör man för att lyssna bra?

1. Titta på den rosa listan och fundera över vilka sätt att lyssna på som är bra och mindre bra.

2. Kommer ni på fler sätt att lyssna på?

3. Kan det vara olika vad man tycker är bra och dåligt när man lyssnar?

 

Olika sätt att lyssna på

 • Titta på personen man lyssnar på
 • Avbryta och prata om annat
 • Titta bort
 • Ställa frågor för att få veta mer
 • Leka med annat
 • Rita på ett papper
 • Lyssna tills kompisen pratat klart
 • Titta på mobilen
 • Sluta lyssna

Egna förslag

 •                                         
 •                                         
 •                                         
 •                                         
 •                                         

3d. Övning

Prova att lyssna

Dela upp klassen i två grupper. Den ena gruppen stannar kvar i klassrummet och den andra går ut i korridoren. 

De som stannar kvar ska komma på en viktig sak att berätta för en kompis som gått ut. De som går ut får varsin lapp med ett sätt att lyssna på.

1. Sätt er sedan två och två. Den som stannade i klassrummet berättar för kompisen om vad som var viktigt. Under tiden ska kompisen lyssna som det stod på lappen.

2. Var och en får berätta hur det kändes.  Kände du att du blev lyssnad på? Varför?
Hur kändes det att lyssna så som det stod på lappen?

Ladda ner lyssnakorten som Pdf och skriv ut

Lyssnakort

3e. Övning

Ta reda på vad andra tycker

Är din skolväg säker? Känner du och dina skolkompisar er trygga när ni går till skolan? Några kanske går eller cyklar och några kanske får skjuts med bil eller buss. Några går ensamma, andra med kompisar eller en vuxen.

Öva dig på att ta reda på vad du själv tycker och vad andra tycker om en sak. Då kan du lättare påverka ett beslut.

1. Vad tycker du? Fundera själv på vad du tycker är bra eller dåligt. Använd frågorna i den rosa rutan.

2. Vad tycker skolkompisarna? Gå i små grupper och fråga skolkompisar om vad de tycker om sin skolväg. Använd frågorna i den rosa rutan.

3. Rita eller skriv förslag. Rita eller skriv dina och skolkompisarnas förslag på hur skolvägarna kan bli säkrare.

4. Vem kan lyssna och besluta? Skriv namnet på tre personer som kan hjälpa er göra skolvägen säkrare. Vem vill ni lämna förslagen till? 

Är din skolväg säker?

 • Finns det bra gångvägar och trottoarer?
 • Finns det farlig biltrafik?
 • Finns det farlig cykeltrafik?  
 • Är det säkert där bilarna stannar för att hämta och lämna barn?
 • Är busshållsplatsen säker?
 • Hur kan det bli bättre?

4. Avslutning

Vad har vi lärt oss?

Fyll i tankekartan på storbild i klassen eller enskilt.

Skriv ut tankekartan som Pdf.

Barnkonventionen artikel 12 - Tankekarta