Barnkonventionen artikel 14 (åk 4-6)

maj 11, 2022

En lektion där eleven lär sig om åsiktsfrihet och religionsfrihet, barnkonventionen artikel 14. De får fundera över sin egen rättighet, men också föräldrarnas roll och hur man gör för att andra ska få sin rätt till tro, icke-tro och åsikt. Elever i åk 6 har gjort en film på engelska om detta med tillhörande frågor. Elever får lära sig att lyssna utan att döma.
Lektionen innehåller Åk 4-6, Barnkonventionen.
Författare: Rafiki

I samarbete med Emina Sikiric förstelärare åk 4-6 på Rosenlundsskolan i Jönköping.

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Svenska – ur centralt innehåll 4–6

 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Engelska – ur centralt innehåll 4–6

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger, samtal och intervjuer

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 14 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Känna till barnkonventionens artikel om åsiktsfrihet och religionsfrihet och förstå vad den innebär.
 • Elever får insikt i hur de kan göra för att inte kränka andra barns rätt till tro, att inte tro och att ha åsikter.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på knappt 3 minuter
2. Introduktion: Läs om Barnkonventionen artikel 14 och fundera kring frågorna. Använda gärna EPA-metoden. Andra frågan handlar om att barnen ska få reflektera över föräldrarnas roll. Har de hjälpt barnen att resonera kring tro och åsikter eller har de gett barnen färdiga åsikter som barnen känner att de måste anamma?
3. Övning Titta på filmen igen och låt dina elever svara på frågorna skriftligt eller muntligt med en klasskompis. De som blir klara snabbt kan försöka skriva egna frågor till filmen.
4. Avslutning Det är viktigt att alla barn känner till både sina rättigheter och skyldigheter. Det är också viktigt att de får öva på hur de kan ta ansvar för sina skyldigheter. Bland annat genom att lyssna utan att döma. Ha gärna ett inledande samtal i er klass kring hur man är en god lyssnare. Låt eleverna ge exempel på frågor som är dömande och inte dömande. Kan samma fråga låta dömande beroende på hur den sägs och vilket kroppsspråk och tonläge man använder? Om ni först behöver fördjupa er i hur man är en god lyssnare kan ni använda övning 3c i lektionen om Barnkonventionen artikel 12: Lyssna på barn.

Vill du läsa på?

Information om barnkonventionen på Rafiki.se

Barnombudsmannens utbildning i barnkonventionen

1. Start – film

Se filmen

Den här filmen har eleverna i årskurs 6 på Rosenlundsskolan i Jönköping har gjort om barns rätt att tycka vad de vill eller välja vad de vill tro på eller inte tro på. Den handlar om barnkonventionens artikel 14.

2. Introduktion

Du har rätt att tycka och tro vad du vill

Barnkonventionens artikel 14 säger att du har rätt att tycka vad du vill och tro på vad du vill.

Religion

Du har rätt att tillhöra vilken religion du vill. Du har också rätt att forma din egen tro eller välja att inte tillhöra någon religion.

Föräldrarnas ansvar

Föräldrar är skyldiga att guida sina barn i att använda den här rättigheten, men de kan inte bestämma vad du ska tycka eller tro på.

Ditt ansvar

Du får välja själv hur du vill utöva din tro eller uttrycka dina åsikter, så länge du inte bryter mot lagen eller kränker någon annans friheter eller rättigheter.

 Barnkonventionen artikel 14

 • Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 • Konventionsstaterna ska respektera föräldrarnas och, i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.
 • Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.
Rafiki

Fundera på

 • Vad måste du tänka på när du använder din rätt att tycka och tro vad du vill?
 • Har dina föräldrar hjälpt dig att fundera ut vad du tycker i en fråga? Hur hjälpte de dig?
 • Har du pratat med dina föräldrar om tro och religion? Vad pratade ni om då?

3a. Övning 

Practice your English skills

The students who made this film also prepared a few question for you. You find the answers when watching the film.

1. What is article 14 about?

2. How can children use this right?

3. Why is Ted late?

4. In what religion does Ted believe in?

5. Give examples on how children in other countries express their thoughts and opinions.

4. Avslutning

Att lyssna utan att döma

Du har rätt att tycka och tro vad du vill. Men du har också en skyldighet att låta andra göra det också. Därför kan det vara bra att veta hur man lyssnar utan att döma.

Knepet är att försöka förstå så bra som möjligt vad hen menar. Att förstå betyder inte att du håller med. Men för att kunna avgöra om du håller med eller inte måste du först förstå.

Här ska ni få öva på att lyssna utan att döma. Innan ni börjar ska du fundera ut något som du tycker eller tror och kan berätta om för din klasskompis.

1. Lyssna noga

En av er börjar att berätta om något du tycker eller tror på. Under tiden lyssnar den andre aktivt utan att avbryta.

Titta gärna på den som berättar. Om du behöver rita eller fingra med något under tiden kan du säga det till kompisen så att hen förstår att det är så du lyssnar bäst.

2. Ställ frågor

När din kompis har pratat klart kan du ställa frågor för att förstå lite mer. Vänta med att berätta vad du tycker.

3. Återberätta

När du har ställt frågor för att förstå bättre kan du prova att återberätta det du hört och lärt dig. Fråga sedan om det stämde. Den som berättade ska då lyssna tills du pratat klart och berätta om hen tycker att du verkar ha förstått vad hen menade.

4. Byt roller

Nu är det den andres tur att berätta något som hen tycker eller tror på.

5. Hur kändes det?

Nu ska den som berättade fundera på hur det kändes att berätta. Svara på frågorna nedan:

a) Hur kändes det att berätta och svara på frågor? Verkade klasskompisen nyfiken eller dömande?

b) Kunde klasskompisen gjort på något annat sätt för att det skulle kännas bättre för dig att berätta?