Barnkonventionen artikel 14 (åk 4-6)

mar 19, 2021

I denna lektion får ni lära er om Barnkonventionens artikel 14 som handlar om barns rätt till att välja och utöva sin religion och barns rätt till åsiktsfrihet. Eleverna får fundera över vad artikeln innebär och varför den är viktig. De ger exempel ur sin vardag. Lektionen innehåller frågar att fundera på samt hörförståelse på engelska.

Författare: Rafiki i samaverkan med

Emina Sikiric, Rosenlundsskolan i Jönköping. Instagram: @frökenemina

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4-6

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Religion – ur centralt innehåll 4-6

Identitet och livsfrågor

 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Engelska – ur centralt innehåll 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Barnkonventionen artikel 14 (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Att reflektera över och uttrycka sin åsikt
 • Förstå vad barns rätt till religionsfrihet och åsiktsfrihet innebär enligt barnkonventionen
 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift i engelska och svenska

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på knappa 3 minuter

2. Introduktion: Läs om var barnkonventionen säger om barns rätt till religions- och åsiktsfrihet. Fundera på frågoran i klassen. Använd med fördel EPA-modellen och fånga upp elevernas resonemang innan du avslutar introduktionen.

3. Övning Här får eleverna öva på att prata om barns rättigheter på engelska. Koppla gärna svaren till filmen som eleverna på Rosenlundsskolan gjort.

4. Avslutning Barn kan också gör det lättare för andra barn att få ta del av religions- och åsiktsfrihet. Genom att lära sig att lyssna utan att döma öppnar man upp för ett positivt och välkomnande klimat. Du kanske behöver förklara hur man lyssnar aktivt. Kanske kan du förbereda frågor som man kan ställa i del 2 och dela med dem till klassen? Fundera över dömande frågor (ur kan du tänka så? Va, det funkar väl inte?) och tillåtande och nyfikna frågor (jaha, hur menar du då? Hur funkar det för dig?). Var noggrann i slutet av lektionen att påpeka att även om barn ska hjälpa till så är det vuxnas ansvar. Gör gärna övningen i 

Vill du läsa på?

Rafikis film och artikel om: Att utbilda barn om barns rättigheter

Rosenlundsskolan i Jönköping

Alla filmer om barnkonventionen på Rafikis kanal på Vimeo

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen

Om barnets bästa från FN:s Barnrättskommittée

1. Start

Se filmen

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Den består av 54 artiklar som säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter.

Den här filmen är gjord av elever på Rosenlundskolan och handlar om barnkonventionens artikel 14. Den säger att alla barn har rätt till tankefrihet och religionsfrihet. Eleverna förklarar varför artikeln är viktig och ger exempel ur sina liv på när de använder sig av den.

2. Introduktion

Religionsfrihet och åsiktsfrihet

Barnkonventionens artiel 14 säger att alla barn ska ha rätt till religionsfrihet och åsiktsfrihet. Denna rätt betyder att:
 • Landet som du bor i ska låta dig välja vilken religion du vill tro på. Du ska också få byta religion om du vill.
 • Det är dina föräldrars rättighet och skyldighet att ge dig vägledning i dessa frågor på ett sätt osm stödjer din utveckling.
 • Du får söka efter, ta emot och sprida information och tankar av alla slag,
 • Du får sprida dina tankar och din tro i tal, skrift, tryck, konstnärlig form eller på annat sätt.

Vad måste man anpassa sig till?

Du får använda denna rättighet så länge du:

 • inte bryter mot svensk lag
 • kränker någon annan persons rättigheter eller anseende
 • eller hotar den nationella säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna moralen

Fundera på

 • Varför är det viktigt tycker du att få välja vad man vill och inte vill tro på?
 • Har du någon gång känt att religion har påverkat dina kompisrelationer?
 • Varför är det viktigt att få uttrycka sin religion?
 • Är det viktigt tro på samma religion som sina föräldrar?

3. Övning

Time to practice your English skills

The Convention on the Rights of the Child goes for all children in the world. Therefore it is good to be able to talk about it in different langugaes.

So, what do you remember from the film? Answer the questions that the students from Rosenlundskolan has made for you. Whatch the film again if you need to.

1. What is article 14 about?

2. How can children use this right?

3. Why is Ted late?

4. In what religion does Ted believe in?

5. How can children in other countries express their thoughts and opinions?

4. Avslutning

Att lyssna utan att döma

Det kan ibland vara svårt att lyssna på andras tankar och åsikter utan att döma eller fokusera på dina egna åsikter. Här ska ni få öva på det.

Vi delar in övningen i två delar:

Rafiki lyssnar

1. Lyssna

a. Utan att prata med någon annan, skriv ner något på ett papper som du tycker är viktigt eller som du tror på.

b. Sitt två och två. Berätta för de andre vad ni har skrivit. Den som lyssnar måste vara tyst och lyssna aktivt.

2. Undra

Nu får ni fundera över vad den andre just sa och vilka frågor ni skulle vilja ställa för att få veta mer. 

a. På ett papper skriver du frågor som du vill ställa till kompisen för att få veta mer om det hen sa eller för att förstå bättre vad hen menar. 

b. När ni sitter två och två igen så ställer du dina frågor. Du får också ställa fler frågor som du kommer på under tiden.

c. När du fått svar så sammanfattar du vad du hört och ber kompisen säga om du förstått rätt.