Ekosystem och biologisk mångfald (åk 2-4)

mar 5, 2021

Lektionen handlar om globala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Rafiki förklarar orden och varför biologisk mångfald och ekosystem är hotat och vilka lösningar som finns. Eleverna får lära sig om hotade arter. De möter Cristian 12 år i Guatemala som berättar om hur han tar hand om miljön. Eleverna får även på ett enkelt sätt fundera över sambandet mellan arter på en äng. Lektionen avslutas med att eleverna funderar över hur de själva kan bidra.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Lektionen knyter an till ämnena Biologi och Geografi.

Biologi årskurs 1–3   

 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Biologi årskurs 4–6

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll:

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Geografi årskurs 1–3   

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Geografi årskurs 4–6

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll:

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Lärarinstruktioner

”erLäs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.
Observera att det är mycket att arbeta med i övningarna och det kräver tid. En öppning är att ta 1. Start och 2. Introduktion i ett pass på 15-20 min. Då får du fram vad eleverna vet och kan sedan planera in övningarna efter det.
Det finns svåra ord i övningarna och Rafiki har gjort en ordlista som kan vara ett stöd.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Lektionen om ekosystem och biologisk mångfald namn (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleven ska känna till det globala målet 15 om ekosystem och biologisk mångfald.
 • Eleven ska veta att naturen har ett värde, hur olika delar av naturen hänger ihop och varför biologisk mångfald är viktigt.
 • Eleven ska ha fått möjlighet att reflektera över vad hen själv kan bidra med.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 1,5 minuter.
2. Introduktion: Kalle, som går på Tenhults Naturbruksgymnasium, förklarar ekosystem och biologisk mångfald och hur de hänger ihop. Syftet är att eleverna ska förstå orden och ha med sig orden som används flera gånger under lektionen. Barns rättigheter är kopplade till miljöfrågor och sist i texten lyfter vi in det. Till texten finns en fundera-på-fråga där ni samlar ihop vad eleverna redan vet.
3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. (a) Det är inte bara i Sverige som barn lär sig om miljön. Använd Cristians berättelse till att jämföra vad barn lär sig. Frågorna handlar om att synliggöra värdet av naturen. Att se värdet i natur är en grund för att vilja vårda naturen. Observera att sista frågan är samma fråga som Cristian får i den lilla filmen i övningen. (b) En äng är ett ekosystem som de flesta elever känner till. Förtydliga hur de olika arterna som lever på en äng är beroende av varandra.  Ordet ekosystemtjänst finns med här för att visa att människan som inte hör till ekosystemet på ängen ändå får nytta av den.
(c) Här kan ni läsa om orsaker till varför den biologiska mångfalden är hotad. Vi ger oss på frågan: Vad är problemet? Uppdelningen av orsaker i fyra grupper är vår egen. Det kunde vara fler grupper men vi förenklar det. Där finns också lösningar i form av globala delmål. Fundera i klassen vilka problem som varje delmål hjälper till att lösa. Det finns inget rätt svar eftersom varken problem och lösningar går att packa i fyrkanter. Eleverna bör få med sig att de här lösningar i Globala Målet 15 är samhällets sätt att  ta ansvar. (d) Övningen handlar om att skydda hotade arter. Kampanjer för att rädda pandor och tigrar syns stort, men den stora mängd insekter och smådjur som hotas av utrotning är inte lika medial. Vem ser en ekbock?  Här lär sig eleverna känna igen några arter och vad man kan göra för att hjälpa dem. Texten i den vita rutan är lämplig att ta tillsammans. Sedan kan eleverna börja med övningen i par eller grupp. Vi har föreslagit några svenska hotade arter där det bör finnas information i ert bibliotek och lätt att hitta dem på nätet. Arterna är bland de som elever generellt bör känna igen. Känner ni till hotade arter i er region eller andra länder kan ni lägga till dem. Punkt 3 är en buffert så att de som lägger mycket tid på att måla kan göra det och de som är färdiga kan ta fram info om arten. Lägg helst fram några djurböcker/ge eleverna en webbsida som ni brukar använda för att ta fram fakta om djur och natur. Punkt 4 är sammanfattningen där eleverna kan dela med sig och där man kan komplettera informationen. Frågan om vad arten gör i ekosystemet kan besvaras enkelt med ”pollinerar”, ”äter insekter” eller  ”äter lämmel så de inte blir för många”.
4. Avslutning Fånga upp huvuddragen i det globala målet nummer 15. I första frågan får ni chans att förtydliga sådant eleven redan gör och är bra på för att skydda biologisk mångfald. Andra frågan är klassens väg vidare i arbetet för att ta hand om jordklotet. Vi har lagt fyra bilder med konkreta förslag. Det går inte att lämna eleverna med kunskap om att den biologiska mångfalden verkligen är hotad utan att ge dem öppningar och verktyg till att vara med och förändra.

Material

Berättelsen om Cristian finns även i Rafikis tidning: Ta hand om jordklotet och som webbartikel på rafiki.se

Hitta fler berättelser för dina elever inom temat: Ta hand om jordklotet på rafiki.se

Ordlista med svåra ord om klimatförändringar och biologisk mångfald

Vill du läsa på?

Globala målen 15 på globalamålen.se

Naturvårdsverket: Konventionen om biologisk mångfald

WWF lektionsmaterial om ekosystemtjänster

Attenborough och massutrotningen. Film på SVT Play om hot och möjliga lösningar kring biologisk mångfald.

Om artdatabanken och rödlistning från SLU

Living Planet Report 2020 berättar att två tredjedelar av världens djur har försvunnit de senaste 50 åren.

1. Start – film

2. Introduktion

Kalle berättar om ekosystem

I en regnskog, på en äng eller i en stubbe lever många arter. Det kallas för ekosystem.

Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium inriktning trädgård

– Alla sorter är olika och behöver varandra, berättar Kalle

Här är ett exempel på hur arter lever tillsammans: 

 • En hare äter växter
 • Vargen äter haren 
 • När vargen dör blir den till jord 
 • Växter växer i jorden 

Kalle berättar om biologisk mångfald också. 

– Det är när det finns många olika växter, djur och mikroorganismer i ett ekosystem. Det är bra med många sorter. 

Sådant som skyddar mångfald 

 • Regnskogen, ängar och andra miljöer får vara i fred. 
  Då kan växter och djur behålla sina hem. 
 • Jägare skjuter bara så många djur som är tillåtet. 
  Då kan inget djur försvinna helt. 
 • Jordbruken sköts ekologiskt. 
  Då skadas inga djur, växter och människor av farliga gifter. 
 • Skogsägaren låter några döda träd ligga kvar. 
  Där tycker många djur och växter om att bo. 

Biologisk mångfald påverkar barns rättigheter 

Barn har rätt till mat, bästa möjliga hälsa och till trygghet. När många arter försvinner blir naturen inte så stabil. Det kan bli matbrist, sjukdomar och att familjers ekonomi blir dålig. Det påverkar barns rätt till ett bra liv. Därför vill världens länder arbeta för globala målet 15. 

Fundera på

 • Nu vet du vad ekosystem är och vad biologisk mångfald är. Vet du något som hotar eller kan förstöra detta?

Kalle

Kalle går på gymnasiet för att bli trädgårdsmästare. Där lär han sig om ekosystem och biologisk mångfald.

Ekosystem

Rafiki förklarar orden

Rafiki

Ekosystem – allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Biologisk mångfald – När många olika arter (djur, växter och organismer) lever i en naturtyp och där varje art också får vara lite olika de andra av samma art. 

3a. Övning 

Hej jag heter Cristian!

Jag bor med min familj i Panajachel nu. Vi kommer från San Gabriel som är ett annat område i Guatemala, men min mamma fick ett bra jobb här. Jag är yngst av fem syskon. Min pappa dog när jag var fem månader.

Vår stad är väldigt vacker

Det kommer många turister hit från hela världen för att se den fina sjön med tre vulkaner. Många turister kommer till staden för att se sjön och vulkanerna.

Vi pratar om miljön i skolan

Min lärare har berättat att allt skräp vi slänger omkring oss sköljer regnet och floden ner till sjön. Plast och skräp förgiftar marken, vattnet och djuren. Min lärare säger också att när vi skräpar ner och hugger eller bränner ner skogar så bidrar vi till klimatförändringar.

Vi ser klimatförändringar

Vi har fler stormar och oväder nu som förstör naturen och städer där människor bor. Hus och vägar rasar samman när regnen kommer. Det är farligt för alla.

Tar hand om djuren

Ibland dör djuren av att de äter skräp eller gifter. Ibland dör de av oväder. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Det är viktigt att ta hand om naturen och inte slänga skräp. Att ta hand om djuren. Jag tycker inte om när djur lider. Ser jag skräp brukar jag plocka upp det och slänga det på rätt ställe. Jag matar våra ankor och kycklingar. Jag leker med våra hundar. Jag vill att våra djur ska vara glada!

Man måste hjälpa naturen

Jag vet att det finns organisationer som jobbar mot klimatförändringar. De skyddar naturen, sjön, skogar och djur. De har mycket jobb kvar att göra. Jag ser att en del människor fortfarande smutsar ner både vattnet och naturen. Det måste alla sluta med!

Naturen ger oss många saker

Alla vi människor får mycket från naturen som är gratis, men som ändå betyder mycket för oss. Det är värdefullt! Cristian tycker det är viktigt att ta hand om naturen.

 

Svara på

 • Vad får Cristian för bra saker från naturen?
 • Vad får du för bra saker från naturen?

Cristian gör saker för en bra miljö

 • Vad gör du för att ta hand om miljön?
Cristian 12 år i Guatemala

3b. Övning 

Ekosystem

På en äng vid en skogsdunge finns blommor, insekter, fåglar och några smådjur. Att se fina blommor och att höra fåglar gör människor glada. Det är en tjänst från naturen som är gratis. En ekosystemtjänst.

Det är inte bara en sorts blomma på ängen. Det är olika sorters gräs, blommor och andra växter. Det finns fjärilar, myror, humlor och myggor. Olika fåglar. De är beroende av varandra. Maskar arbetar i jorden. Växterna tar näring ur jorden. Växterna ser till att det blir syre i luften.

Insekter pollinerar blommor. Om en sorts insekt försvann så skulle de fåglar som äter dem snart försvinna från ängen. Allt hänger ihop i ett ekosystem. Naturen har en balans. Till ängen kommer bin som bor i en kupa. De gör honung. Vi kan få honung och det är också en tjänst från naturen.

Berätta vad du vet!

 • Hur hör de olika arterna i ekosystemet på ängen ihop med varandra?

 • Vad händer om någon del försvinner?

3c. Övning

Det finns ett stort problem

Vi behöver mat, vatten och material för allt vi gör för att köpa och sälja. Allt finns i naturen eller så kommer råvarorna från naturen. Vi tar utan att tänka på vad som händer om man tar för mycket.

Living Planet Report 2020 har räknat ut att två tredjedelar av världens djur har försvunnit de senaste 50 åren.

Människorna påverkar naturen så mycket att vissa arter dör ut. Det blir obalans i ekosystemen. Då slutar naturen att fungera. Då slutar också allt det människan får av naturen att fungera.

Övning

I bilderna nedaför hittar du orsaker till stora problemet. I den turkosa rutan hittar du olika lösningar på problemet. Lösningarna är delmål till det globala målet nummer 15.

Klurigt!

 • Para ihop orsaker med lösningar. Ett delmål kan vara en lösning på flera orsaker. Vad tycker du?

Delmål för globala målet 15

Det finns nio delmål för att nå målet om ekosystem och biologisk mångfald. Här är tre av dem:

 • Ekosystem på land och i sjöar ska skyddas och användas så att de håller för framtiden.
 • Ta hand om skogen
 • Skydda djur och växter så att det finns en biologisk mångfald.
Noshörning

Tjuvjakt, handel och för mycket fiske

Tjuvjakt och handel med hotade djur kan utrota arter.

När man fiskar så mycket att det inte hinner bli nya fiskar så tar även fisken slut till sist.

Konsumtion

Konsumtion

Allt det vi vill köpa (mat och saker) måste tillverkas någonstans. När fabriker gör varor kan de släppa ut föroreningar som hotar arter. Till exempel kan det vara gifter eller färgrester när man färgar kläder.

Det är ofta dyrare att göra saker på ett sätt som är bra för naturen.
Att vi människor vill ha så mycket och att vi inte alltid tillverkar varor på ett miljövänligt sätt är ett hot mot växter och djur.

Jordbruk

Vilda områden blir odlingar

När vilda miljöer och områden görs om till odlingar drabbas de arter som bara kan leva där. Regnskogen är ett exempel. När den huggs ner försvinner snabbt de växer och djur som bor där.

I Europa finns inte många vilda områden kvar.

Översvämning

Klimatförändringar

Klimatförändringar hotar arterna.

Ett exempel är om det blir för varmt i en dal flyttar kanske fåglar upp på berget där det är svalare. De kan leva där. Men fåglarna som redan bor på bergstoppen kan inte flytta högre upp när det blir för varmt där. De har ingenstans att ta vägen.

3d. Övning 

Många arter är på väg att försvinna

Tigrar och noshörning är stora och fina djur. Många vill hjälpa dem så de inte utrotas. Det finns många hotade arter i hela världen. I Sverige görs en lista på arter som är hotade eller riskerar att utrotas. De kallas rödlistade arter.

År 2020 fanns 4 700 rödlistade arter.  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gör listan. På listan finns det mest av olika skalbaggar, svampar och fjärilar.

Samhället kan skydda genom att sätta upp regler. Ett sätt att skydda arter är att fridlysa dem. Mossor, växter och djur kan vara fridlysta. Man kan också utse särskilda områden där rödlistade arter finns. De kallas för naturreservat. Där gäller hårdare regler för vad man får göra och inte får göra. 

Vi som inte är experter eller bestämmer regler kan också hjälpa till. Allemansrätten handlar om att inte störa och inte förstöra. Det fungerar alltid. Det är också möjligt att göra saker som är bra för en hotad art.

Övning

Lär dig om arter som är rödlistade och vad de behöver för att leva bra. På bilderna finns några kända arter. Andra arter är Mindre timmerman och Svartfläckig blåvinge. Många arter av vilda bin är också rödlistade.

Gör så här

 1. Välj en art tillsammans med någon i klassen
 2. Rita en egen teckning på arten ni valt!
 3. När du är färdig kan du leta fakta om arten.
 4. När alla har ritat sina teckningar och hittat lite information visar ni en art i taget och svarar på frågorna tillsammans med klassen:

Frågor

 • Var bor arten och hur lever den?
 • Vad gör arten i ekosystemet?
 • Vad kan göras för att arten ska överleva?

När ni är klara sätter ni upp teckningarna på väggen. Då kan fler lära sig om hotade arter.

Rödlistade arter

Bilderna uppifrån och ner: Talltita (Poecile montanus), Fjällräv (Vulpes lagopus), Spillkråka (Dryocopus martius), Berguv (Bubo bubo), Igelkott (Erinaceus europaeus).

4. Avslutning

Sammanfattning

För att leva på jorden behövs ekosystem som fungerar och det behövs biologisk mångfald. Vi får mat, vatten och material till allt vi behöver från naturen. Vi måste ta vara på det utan att förstöra för framtiden. Det är att ta hand om jordklotet.

Ekosystemen –  som skogar och berg – är där alla arter finns. Just nu hotas väldigt många arter av utrotning.

Samtidigt som det ser illa ut så finns det chans att ändra. Skalbaggen ekoxe var rödlistad för 15 år sedan. Arbete för att rädda den har gjort att arten mår bättre nu.

Alla länder har ansvar

Alla länder har ansvar för att ändra så att vi kan leva på jorden i framtiden. Arbetet med de Globala Målen är ett sätt att arbeta tillsammans. Då får barn i alla länder ett bättre liv.

Alla kan göra bra saker

Människor som bor i Sverige kan välja att göra bra saker. Vi kan leva på ett sätt som bidrar till en bra miljö.

 

Vad kan du göra?

Fundera själv eller tillsammans med en klasskompis.

1) I övning 3a svarade du på vad du redan gör för miljön. Vad vill du tipsa andra om att de kan göra?

2) Vad vill du och klassen göra nu för att bidra?

Globala målen 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
Greta Tunberg

Tala om för andra att det här är viktigt.

Insektshotell

Bygg ett insektshotell.

Äng

Så en liten äng någonstans.

Sparbössa

Återanvänd saker eller fundera om du verkligen måste köpa.