Ekosystem och biologisk mångfald (åk4-6)

feb 3, 2021

Lektionen handlar om det globala målet nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Rafiki förklarar orden och varför biologisk mångfald och ekosystem är hotat och vilka lösningar som finns. Eleverna får också lära sig om hotade arter. De möter Cristian, 12 år, i Guatemala som berättar om hur han tar hand om miljön. De får även läsa om och fundera över hur biologisk mångfald påverka barns rättigheter.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Lektionen knyter an till ämnena Biologi och Geografi.

Biologi årskurs 4–6

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll:

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Geografi årskurs 4–6

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll:

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.
Observera att det är mycket att arbeta med i övningarna och det kräver tid. En öppning är att ta 1. Start och 2. Introduktion i ett pass på 15-20 min. Då får du fram vad eleverna vet och kan sedan planera in övningarna efter det.
Det finns svåra ord i övningarna och Rafiki har gjort en ordlista som kan vara ett stöd.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Lektionens namn (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleven ska känna till det globala målet 15 om ekosystem och biologisk mångfald.
 • Eleven ska veta vad naturen har för värde, hur olika delar av naturen hänger ihop och varför biologisk mångfald är viktigt.
 • Eleven ska ha fått möjlighet att reflektera över vad hen själv kan bidra med.

Lektionsplan

1. Start: Se filmen på 1,5 minuter.
2. Introduktion: Läs intervjun med Kalle som går tredje året på Tenhults Naturbruksgymnasium. Han förklarar ekosystem och biologisk mångfald och hur de hänger ihop. Till texten finns en fundera-på-fråga där ni samlar ihop vad eleverna redan vet.
3. Övning (a-e) Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. (a) Det är inte bara i Sverige som barn lär sig om miljön. Använd Cristians berättelse till att jämföra vad barn lär sig. Frågorna handlar om att synliggöra värdet av naturen. Att se värdet i natur är en grund för att vilja vårda naturen. Observera att sista frågan är samma fråga som Cristian får i den lilla filmen i övningen. (b) En äng är ett ekosystem som de flesta elever känner till. Förtydliga hur de olika arterna som lever på en äng är beroende av varandra. Sista frågan handlar om ekosystemtjänster, och mer specifikt vad människor får ut av olika ekosystem. Samma frågeställning som redan fanns i övning a.
(c) Här kan ni läsa om orsaker till varför den biologiska mångfalden är hotad. Vi ger oss på frågan: Vad är problemet? Där finns också lösningar i form av globala delmål. Fundera i klassen vilka problem som varje delmål hjälper till att lösa. Det finns inget rätt svar eftersom varken problem och lösningar går att packa i fyrkanter. (d) Övningen handlar om varför biologisk mångfald är viktig för barns rättigheter. Låt eleverna para ihop rätt bild med rätt text. De kan fundera själva, men det är viktigt att sammanfatta tillsammans så att sambandet mellan rättigheter och arbetet för en hållbar framtid blir synligt för eleven. (e) Skydda hotade arter. Kampanjer för att rädda pandor och tigrar syns väl, men den stora mängd insekter och smådjur som hotas av utrotning är inte lika medial. Vem ser en ekbock? Vi har föreslagit några svenska hotade arter där det bör finnas information i ert bibliotek och lätt att hitta dem på nätet.  Känner ni till hotade arter i er region eller andra länder kan ni lägga till dem. Här lär sig eleverna känna igen några arter och vad man kan göra för att hjälpa dem.
4. Avslutning Fånga upp huvuddraget i det globala målet nummer 15. I första frågan får ni chans att förtydliga sådant eleven redan gör och är bra på för att skydda biologisk mångfald. Andra frågan är klassens väg vidare i arbetet för att ta hand om jordklotet.

Material

Berättelsen om Cristian finns även i Rafikis tidning: Ta hand om jordklotet och som webbartikel på rafiki.se

Hitta fler berättelser för dina elever inom temat: Ta hand om jordklotet på rafiki.se

Ordlista med svåra ord om klimatförändringar och biologisk mångfald

Vill du läsa på?

Globala målen 15 på globalamålen.se

Naturvårdsverket: Konventionen om biologisk mångfald

WWF lektionsmaterial om ekosystemtjänster

Attenborough och massutrotningen. Film på SVT Play om hot och möjliga lösningar kring biologisk mångfald.

Om artdatabanken och rödlistning från SLU

Living Planet Report 2020 berättar att två tredjedelar av världens djur har försvunnit de senaste 50 åren.

1. Start – film

2. Introduktion

Alla är olika och alla behövs

Rafiki frågar Kalle om biologisk mångfald och ekosystem. Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium och lär sig hur man skapar och sköter vackra och hållbara trädgårdar. Han ska nämligen bli trädgårdsmästare efter gymnasiet.

Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium inriktning trädgård Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium inriktning trädgård. Kalle börjar med att förklara att biologisk mångfald är när det finns många sorters växter, djur och mikroorganismer i en typ av miljö. En miljö kan vara barrskog, äng, öken, savann och regnskogar till exempel. Kalle berättar:

– Det är bra eftersom alla arter är olika. Arterna påverkar varandra och behöver varandra för att kunna leva. Det kallas ekosystem. En hare äter växter för att bli mätt. Vargen äter haren. När vargen dör blir den till jord för nya växter. Det finns inget dåligt med biologisk mångfald, säger han.

Vad påverkar mångfalden?

Kalle fortsätter berätta om att den biologiska mångfalden minskar när man skövlar regnskog. Då förlorar många djur och växter båda mat och hem.

– Jakt påverkar också biologisk mångfald. Ibland kan jakt skapa balans mellan olika arter, men skjuter man för mycket av en art kanske ett annat djur helt plötsligt saknar mat. Tjuvjakt kan göra att vissa arter nästan dör ut. Men det finns också mycket som skyddar mångfalden:

– På vår skola driver vi certifierat jordbruk. Då låter vi döda träd och död ved ligga kvar så att arter som trivs där kan fortsätta leva. Skolan använder ekologiska bekämpningsmedel för att bara påverka skadedjuren. Varken växten eller marken får några gifter och kan inte heller förgifta djur som lever eller äter där.

Kalle tycker också det är viktigt att låta olika typer av miljöer vara ifred. När till exempel stora marker plöjs, så finns det många djur och växter som inte överlever.

Fundera på

 • Nu vet du vad ekosystem är och vad biologisk mångfald är. Vet du något som hotar eller kan förstöra detta?

Rafiki förklarar orden

Rafiki

Ekosystem – allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Biologisk mångfald – När många olika arter (djur, växter och organismer) lever i en naturtyp och där varje art också får vara lite olika de andra av samma art. 

3a. Övning 

Hej jag heter Cristian!

Jag bor med min familj i Panajachel nu. Vi kommer från San Gabriel som är ett annat område i Guatemala, men min mamma fick ett bra jobb här. Jag är yngst av fem syskon. Min pappa dog när jag var fem månader.

Vår stad är väldigt vacker. Det kommer många turister hit från hela världen för att se den fina sjön med tre vulkaner.

Vi pratar om miljön i skolan. Min lärare har berättat att allt skräp vi slänger omkring oss sköljer regnet och floden ner till sjön. Plast och skräp förgiftar marken, vattnet och djuren. Min lärare säger också att när vi skräpar ner och hugger eller bränner ner skogar så bidrar vi till klimatförändringar.

Här märker vi klimatförändringarna. Vi har fler stormar och oväder nu som förstör naturen och städer där människor bor. Hus och vägar rasar samman när regnen kommer. Det är farligt för alla.

Ibland dör djuren av att de äter skräp eller gifter. Ibland dör de av oväder. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Det är viktigt att ta hand om naturen och inte slänga skräp. Att ta hand om djuren. Jag tycker inte om när djur lider. Ser jag skräp brukar jag plocka upp det och slänga det på rätt ställe. Jag matar våra ankor och kycklingar. Jag leker med våra hundar. Jag vill att våra djur ska vara glada!

Jag vet att det finns organisationer som jobbar mot klimatförändringar. De skyddar naturen, sjön, skogar och djur. De har mycket jobb kvar att göra. Jag ser att en del människor fortfarande smutsar ner både vattnet och naturen. Det måste alla sluta med!

Fundera på

Alla vi människor får mycket från naturen som är gratis, men som ändå betyder mycket för oss. Det är värdefullt! Cristian tycker det är viktigt att ta hand om naturen.

 

Naturen ger oss olika saker

 • Vad får Cristian för bra saker från naturen?
 • Vad får du för bra saker från naturen?

Vad tycker du?

 • Hur kan man göra för att alla ska förstå att naturen har ett värde?
 • Vad gör du för att ta hand om miljön?
Cristian 12 år i Guatemala

3b. Övning 

Ekosystem

På en äng vid en skogsdunge finns blommor, insekter, fåglar och några smådjur. Att se fina blommor och att höra fåglar gör människor glada. Det är en tjänst från naturen som är gratis. En ekosystemtjänst.

Det är inte en sorts blomma på ängen. Det är olika sorters gräs, blommor och andra växter. Det finns fjärilar, myror, humlor och myggor. Olika fåglar. De är beroende av varandra. Maskar arbetar i jorden. Växterna tar näring ur jorden. Växterna ser till att det blir syre i luften.

Insekter pollinerar blommor. Om en sorts insekt försvann så skulle de fåglar som äter dem snart försvinna från ängen. Allt hänger ihop i ett ekosystem. Naturen har en balans. Till ängen kommer bin som bor i en kupa. De gör honung. Vi kan få honung och det är också en ekosystemtjänst.

Fundera på

 • Hur hör de olika arterna i ekosystemet på ängen ihop med varandra?

 • Vad händer om någon del försvinner?

 • Vad ger ekosystem till människor?

3c. Övning

Det finns ett stort problem

Vi behöver mat, vatten och material för allt vi producerar. Det finns i naturen eller så kommer råvarorna från naturen. Vi tar utan att tänka på vad som händer om man tar för mycket.

Living Planet Report 2020 har räknat ut att två tredjedelar av världens djur har försvunnit de senaste 50 åren.

Människorna påverkar naturen så mycket att vissa arter dör ut. Det blir obalans i ekosystemen. Då slutar naturen att fungera. Då slutar också allt det människan får av naturen att fungera.

Övning

Rafiki listar flera orsaker: Tjuvjakt, olaglig handel, för mycket fiske, konsumtion, vilda områden som blir odlingar samt klimatförändringar. Du ser dem i bilderna nedan.

I den turkosa rutan hittar du delmål till det globala målet nummer 15. De finns för att länderna ska lösa orsaker till att biologisk mångfald hotas. Ett delmål kan vara en lösning på flera orsaker.

Fråga

 • Vilka delmål kan vara en lösning på vilka problem? Dra streck eller skriv på skärmen eller i dina anteckningar.

Delmål för globala målet 15

Det finns nio delmål för att nå målet om ekosystem och biologisk mångfald:

15.1) Bevara, återställa och säkerställ hållbart användande av ekosystem på land och i sötvatten.

15.2) Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ skogar.

15.3) Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark.

15.4) Bevara bergens ekosystem.

15.5) Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

15.6) Främja tillträde till och rättvis vinstdelning av genetiska resurser.

15.7) Stoppa tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter.

15.8) Förhindra främmande arter som förstör  i land- och vattenekosystem.

15.9) Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Noshörning

Tjuvjakt, handel och för mycket fiske

Tjuvjakt och handel med hotade djur kan utrota arter.

När man fiskar så mycket att det inte hinner bli nya fiskar så tar även fisken slut till sist.

Konsumtion

Konsumtion

Allt det vi vill köpa måste produceras någonstans. Mat och saker. När fabriker producerar varor kan de släppa ut föroreningar som hotar arter. Det kan vara gifter eller färgrester när man färgar kläder till exempel. Varorna görs ofta i det land som har minst koll på vad fabrikerna släpper ut. Då blir det billigare.

Det är ofta dyrare att producera saker på ett sätt som påverkar naturen lite. Att vi människor vill ha så mycket och att vi inte alltid tillverkar varor på ett miljövänligt sätt är ett hot mot växter och djur.

Jordbruk

Vilda områden blir odlingar

När vilda miljöer och områden görs om till odlingar drabbas de arter som bara kan leva där. Regnskogen är ett exempel. När den huggs ner försvinner snabbt de växer och djur som bor där.

I Europa finns inte många vilda områden kvar.

Översvämning

Klimatförändringar

Klimatförändringar hotar också arterna. När det blir för varmt i en dal flyttar kanske fåglar upp på berget där det är svalare. De kan leva där. Men fåglarna som redan bor på bergstoppen kan inte flytta högre upp när det blir för varmt där. De har ingenstans att ta vägen.

3d. Övning

Biologisk mångfald påverkar barns rättigheter

Barn har rätt till mat, bästa möjliga hälsa och till trygghet. När många arter försvinner blir naturen inte så stabil. Det kan bli matbrist, sjukdomar och att familjers ekonomi blir dålig.

Här kommer några exempel på vad som kan hända om den biologiska mångfalden minskar och hur det påverkar barn.

Exempel

1) Odling och fiske blir svårt – Människor som arbetar med odling och fiske kan få svårt att försörja sig när naturen förändras.

2) Växarter försvinner – Växtarter som försvinner kan innehålla saker som hjälper mot sjukdomar.

3) Stora områden förstörs – När stora områden förstörs blir det svårare att odla mat. Ju mindre mat det finns ju dyrare blir maten. Om maten blir dyrare påverkar det de fattiga mest.

4) Skogen renar luften – Skogar renar luften och binder koldioxid. Utan skogar så blir klimatet varmare. Det kostar mindre att hugga ner ny skog än att ta hand om en mark så den går att odla på flera gånger. Om många människor i rika länder vill ha billig mat bidrar det till skövling.

Övning

A) Vilken av bilderna nedan passar till vilket problem? Skriv rätt nummer vid rätt bild här under.

B) Hur tänker du att biologisk mångfald påverkar barns rätt till ett bra liv?

Äng

Nummer:                    

Översvämmat jordbruk

Nummer:                    

Fiske i Tanzania

Nummer:                    

Skogsbruk

Nummer:                    

3e. Övning 

Många arter är på väg att försvinna

Tigrar och noshörning är stora djur som många har lätt at tycka om. Då vill många också hjälpa dem så de inte utrotas. Det finns många arter i hela världen. I Sverige görs en lista på arter som är hotade eller riskerar att utrotas. De kallas rödlistade arter.

År 2020 fanns 4 700 rödlistade arter. Hälften av dem är direkt hotade av utrotning. Olika skalbaggar, svampar och fjärilar är bland de mest rödlistade. Det är SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som gör listan.
Ett sätt att skydda arter är att fridlysa dem. Mossor, växter och djur kan vara fridlysta. Samhället kan skydda genom att sätta upp regler. Till exempel genom att utse särskilda naturområden där rödlistade arter finns. De kallas för naturreservat och där gäller hårdare regler för vad man får göra och inte får göra. 

Vi som inte är experter eller bestämmer regler kan också hjälpa till. Allemansrätten handlar om att inte störa och inte förstöra. Det fungerar alltid. Det är också möjligt att göra saker som är bra för en hotad art. Bygga insektshotell, så frön till en äng eller bara att se till att vi inte använder gifter när vi städar.

Övning

Det är bra att känna till arter som är rödlistade och vad de behöver för att leva bra. På bilderna finns några välkända arter. Andra arter är Mindre timmerman och Svartfläckig blåvinge. Många arter av vilda bin är också rödlistade.

Arbeta tillsammans två och två. Välj en art tillsammans och förbered en presentation.
Kom överens om det är i biblioteket eller var på nätet ni ska söka information.

1. Svara på frågorna

a. Var bor arten och hur lever den?

b. Vad gör arten i ekosystemet?

c. Vad gör Sverige och experter för att den inte ska vara hotad? 

d. Vad kan alla andra göra för att arten ska överleva?

e. Hur ser arten ut? (Rita bilder på hur arten ser ut och var den lever eller förklara med ord)

2. Presentera

Presentera det ni gjort för klassen och sätt upp dem på en vägg som många kan se. Då blir fler påminda om vad de kan göra för att hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. 

Rödlistade arter

Bilderna uppifrån och ner: Talltita (Poecile montanus), Fjällräv (Vulpes lagopus), Spillkråka (Dryocopus martius), Berguv (Bubo bubo), Igelkott (Erinaceus europaeus).

4. Avslutning

Sammanfattning

För att leva på jorden behövs ekosystem som fungerar och det behövs biologisk mångfald. Vi får mat, vatten och material till allt vi behöver från naturen. Vi måste ta vara på det utan att förstöra för framtiden. Det är att ta hand om jordklotet.

Ekosystemen som skogar, berg och våtmarker är där alla arter finns. När marken förstörs och klimatet ändras påverkas alla arter som renar luft och vatten. Just nu hotas väldigt många arter av utrotning.

Samtidigt som det ser illa ut så finns det chans att ändra. Skalbaggen ekoxe var rödlistad för 15 år sedan. Arbete för att rädda den har gjort att arten mår bättre nu.

 Alla länder har ansvar

Alla länder har ansvar för att ändra så att vi kan leva på jorden i framtiden. Några länder gör mycket och andra gör lite. När människorna som bor i ett land talar om för de som bestämmer att naturen är viktig måste länderna göra mer. Sverige är ett rikt land som vill ha mycket från naturen – då behöver vi göra mycket.

Alla kan göra bra saker

Människor som bor i Sverige kan också välja att göra saker och leva på ett sätt som bidrar till en bra miljö. I flera av övningarna har ni funderat på hur ni kan göra.
Tala om för andra att det här är viktigt. Gör något för att fixa en bra livsmiljö för en hotad art. Ni kanske redan har en idé om något ni vill göra?

Övning

Fundera på frågorna själv eller tillsammans med en klasskompis.

1) Vad gör du redan?

2) Vad vill du och klassen göra nu för att bidra?

Globala målen 15 - Ekosystem och biologisk mångfald