Hållbar energi (åk 4-6)

mar 23, 2020

Lektionen handlar om hållbar energi som är det Globala målet nummer 7. Tillgång till energi hör ihop med barnkonventionens artikel 2 om barns rätt till liv och utveckling. I lektionen träffar ni Alphona från Bangladesh. Ni tar reda på hur hennes liv påverkas av tillgång till energi. Rafiki förklarar målet om hållbar energi och vad fossilfri och förnybar energi betyder. Eleverna får sedan fundera över sin egen förbrukning av energi och var energin de använder kommer från.
Fler lektioner på samma tema: Åk 4-6, Globala målen, Hållbar energi.
Författare: Rafiki
Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till Lgr22

ur Kap 1

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

  • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
   och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
   människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
   utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

5. Kursplaner

Fysik – ur centralt innehåll 4-6

 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Kemi – ur centralt innehåll 4-6

 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Geografi – ur centralt innehåll 4-6

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Hållbar energi (åk 4-6) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna ska förstå vad hållbar energi är
 • Eleverna ska förstå vad målet om hållbar energi handlar om
 • Eleverna ska få en inblick i hur tillgång till energi är olika för barn och vilken skillnad det kan bli med tillgång till energi för alla människor.
 • Eleverna ska förstå att energin de använder kan ha olika källor och att det är möjligt att påverka miljön genom val av energikälla.

Lektionsplan

Om eleverna behöver veta vad energi är så starta där innan ni tittar på filmen.

1. Starta lektionen: Film 1,5 minuter
2. Introduktion: Globala målet nummer 7: Hållbar energi
3. Läsning: Läs om Alphona och hur solcellerna göratt hon kan gå i skolan efter årskurs 5. Elever som är snabba på att läsa kan också läsa artikeln under om hur energi används i Bangladesh.
4 (a-d) Övning: Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. Övning (4a) låter er fundera över energianvändningen i skolan. Den kräver att du har information om varifrån skolans energi kommer och om den är förnybar eller inte. Eller ge någon elev i uppdrag att ta reda på det. Övning (4b) är en bildfråga där ni ska hitta saker som kräver energi för att fungera. Övning (4c) ger i uppgift att rita hur de tänker att en skola, ett hus eller en fotbollsplan skulle se ut med förnybar energi. Övning (4d) är en gissningsfråga. Eleverna ska gissa hur mycket av energin i SVerige som används till fabriker, transport respektive bostäder. Svaren är att energianvändningen i Sverige 2017 enligt Energimyndigheten var: industri 40%, bostäder och service 40%, transporter 20%.
5. Läsning: Vad är förnybar energi?
6. Gemensam avslutning: Här ska ni identifiera olika energislag, vad energi används till och hur man kan välja energikälla.

Material

Berättelser till övningarna finns i Rafikis tidning med tema – Hållbar energi.

Övning (4d) Gissa hur mycket energi Pdf

Vill du läsa på?

Om Globala målen nummer 7 på globalamålen.se

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Tillgång till energi i världen (eng)

Energiläget i Sverige

UNDP om Globala målet nummer 7 – Hållbar energi till alla (eng)

1. Start – film

Filmfråga

Vad tycker du är bra med att htillgång till energi?

2. Introduktion

Hållbar energi

Målet är att alla människor ska få tillgång till modern energi senast år 2030. Då ska energin vara snäll mot miljön och alla ska ha råd att köpa energi. Just nu har alla inte tillgång till det. Många använder ved ellber kol när de lagar mat.

När alla får elektricitet kommer det bli skillnad för många barn. Då finns det ström både i skolan och  hemma. El används för att tända lampor på kvällen, använda dator till skolarbetet, hålla maten kall i kylskåpet och för att pumpa upp vatten ur brunnar.

Energi behövs också till bilar och lastbilar. Ofta används olja eller naturgas till transporter. Sådan energi värmer upp jordklotet för mycket. Fler och fler bilar drivs av elektricitet. Här behövs ny teknik för att återvinna batterier.

Energin behöver också komma från källor
som inte tar slut och som inte värmer upp jorden.

Fler vill ha elektricitet och bränsle och fler kommer att få det. De som redan har vill använda mer. För att nå målet måste länder hjälpas åt med forskning och teknik. Och länderna måste se till att också de fattiga länderna får ta del av utvecklingen.

I barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv och utveckling. Det står också att länderna ska göra allt de kan för att barn ska utvecklas.

Att minska fattigdom och se till att alla får
gå i skolan kräver tillgång till energi
– hållbar energi.

Rafiki sitter med en surfplatta i handen

Delmål för målet – Hållbar energi

 • Alla ska ha modern energi
 • Mer energi ska komma från källor som är förnybara.
 • Energi ska användas på ett effektivt sätt

3. Läsning

Alphona framför solcellerna på hennes skola
Alphonas klass sitter framför de digitala lektionerna på datorerna.

Alphona

ÅLDER: 13 år
KLASS: 8
BOR: ön Sidhai i Bangladesh
DRÖMYRKE: läkare
FAVORITÄMNE: naturvetenskap och engelska

Solcellerna laddar Alphonas dator

Det är svårt att ta sig till Alphonas ö, så många lärare som kan undervisa de äldre barnen väljer att jobba i städerna istället. Därför är de inspelade lektionerna jätteviktiga för Alphona och hennes klasskamrater.

Datorn står längst fram i klassrummet så att alla kan se och höra vad läraren säger. Varje dag har Alphona sex lektioner och alla visas på datorn. För att kunna ladda datorernas batterier har skolan satt upp solceller på skolgården.

Utan el har de ingen skola. För det är tack vare lektionerna på datorn som Alphonas klass kan fortsätta skolan efter årskurs fem.

Alphona är nöjd med sina lärare. Hennes klass kommer att bli den första som tar examen på skolan.

– Med de inspelade lektionerna får vi de bästa lärarna från huvudstaden Dhaka. Om jag behöver hjälp så får jag det av stödpersonen som alltid finns i klassrummet. Vi kan också gå hem till en stödlärare innan skolan börjar på morgonen för att få extra hjälp, berättar Alphona.

Hon drömmer om att bli läkare och för att bli det behöver hon gå många år i skolan.

– Det är viktigt att vi får gå i skolan, det ger oss chansen till ett bra liv. Min skola här på ön har gjort att jag och andra unga tjejer kan drömma om att jobba som läkare eller lärare i framtiden, säger hon.

De som har solceller hemma kan ladda batteriet själva. De andra tar båten till stan för att ladda där.

Energi i Bangladesh

Regeringen i Bangladesh jobbar för att alla i landet ska få el. Idag har hälften av alla hushåll tillgång till ett elnät som de kan köpa el ifrån. Andra har ingen el eller får skaffa el på annat sätt.

Där Alphona bor finns inget elnät. Hon bor på en av öarna i floden Yamuna som ofta översvämmas. När det blir översvämning behöver de flytta sina hus till säkra platser. Elnäten spolas lätt bort i vattenmassorna. Med ett fungerande elnät hade det varit mycket lättare för människorna på Alphonas ö.

Men de hittar andra sätt att lösa det på. De använder till exempel solceller, batterier, ved, gasol och diesel. När de lagar mat använder de ved eller en gasspis. För att tända lampor, titta på TV och ladda mobiltelefonerna använder de ett bilbatteri. Annars gör de det mesta utan energi. De som syr kläder till exempel kör symaskinen genom att trampa med foten.

De som har solceller kan ladda batteriet själva. De andra tar båten in till stan och laddar där.

Precis som de flesta andra på öarna omkring odlar Alphonas föräldrar ris. Och många skaffar maskiner som drivs av diesel. Det kan vara maskiner som rensar bort skal från riset eller annat som maskiner gör bra. Med maskiner kan de odla mer ris som räcker till fler.

I Bangladesh behöver fler människor tillgång till energi. Precis som många andra länder behöver de också mer förnybar energi. Idag kommer elen mest från naturgas som är ett fossilt bränsle. Biomassa och solceller är två förnybara energikällor som skulle kunna ge fler tillgång till hållbar energi.

4a. Övning 

Fundera på

Tillsammans med en kompis, fundera på frågorna och skriv svar på ett papper.

1. Vad använder ni el till på skolan?

2. Varifrån kommer energin till el och uppvärmning av din skola?

3. Använder ni förnybar energi?

4b. Övning

Bildfråga!

Bilden är tagen i Kambodja. Vad ser du på bilden som behöver el eller bränsle för att fungera?

Bild från en gata i Kambodja

4c. Övning 

Rita

Rita hur du tänker att en skola, ett hus eller en fotbollsplan med solceller och vindkraft skulle se ut.

4d. Övning 

Gissa hur mycket

Hur mycket av energin i Sverige används till olika saker? 

1. Titta på bilderna. En bild på en industri, en på bostäder och handel och en på transport.

2. Ta tio stickor och fördela dem efter vad du tror. Eller skriv andelen i procent!

Ladda hem bilderna som PDF

Väg med flera körfiler och med många bilar och lastbilar.
Fabrik
Flygfoto över ett bostadsområde med flerbostadshus

5. Läsning

Solceller utanför Alphonas skola i Bangladesh

Förnybar energi

Det pratas mycket om att det är bra att välja förnybar och fossilfri energi. Men vad betyder det egentligen? Och vad är kärnkraft och hur hållbart är det? Rafiki förklarar.

En energikälla är något som finns i naturen som kan bli energi (värme, el och rörelse). Vi behöver energi för att till exempel ladda våra mobiler, driva tåg och bilar eller få lampor att lysa.  Det finns två olika sorters energikällor.

Förnybar och icke förnybar

Förnybara källor som vatten, vind och sol förnyas hela tiden och kommer inte att ta slut. De har också en låg påverkan på klimatet. De icke förnybara energikällorna finns bara i en viss mängd på vår jord och förnyas väldigt långsamt, eller inte alls. De kan därför ta slut.

 

Vindkraftverk

Kärnkraft?

Ett annat sätt att få energi är att använda kärnkraft. Enkelt förklarat klyver man atomkärnor för att släppa fri energi. Det sker inne i byggnader som kallas kärnkraftverk. Kärnkraft ger stora mängder energi och en stor del av energin som används i Sverige kommer från kärnkraft. Många pratar om ifall kärnkraft är bra eller dåligt. Det är nu det blir lite knepigt. 

Det som är bra med kärnkraft är de nästan inte släpper ut några växthusgaser. Men kärnkraft är inte förnybar eftersom den utvinns ur uran som är ett mycket energirikt ämne som finns i begränsad mängd på jorden.

Uranbrytning är dessutom skadligt för både miljö och människor. Kärnkraft ger också ett radioaktivt avfall som måste kunna förvaras säkert i minst 100 000 år för att inte orsaka skada. Det blir också stora konsekvenser om ett kärnkraftverk går sönder. 

Fossila bränslen

Fossila bränslen, som kol, olja eller gas, är exempel på icke förnybara energikällorAtt bränslen är fossila betyder att de bildades för många miljoner år sedan, när döda djur och växter bröts ner i marken. Det som är dåligt med att använda fossila bränslen är att de släpper ut växthusgaser (som koldioxid till exempel) när de används, vilket bidrar till att klimatet förändras. Det är bättre att de får ligga kvar i marken. 

Den allra största delen energi som produceras på jorden idag kommer från fossila energislag. 

Allt fler börjar prata om att vi måste använda mer energi från förnybara källor för att energin ska räcka till även i framtiden – alltså bli hållbar. Tekniken för att fånga och lagra förnybar energi utvecklas ständigt. Kanske har du sett solceller på tak eller vindkraftverk som står och snurrar ute på åkrarna? 

KÄrnkraftverk

Hållbar energianvändning

I det globala målet nummer 7 står det att alla ska kunna få tillgång till hållbar energi. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som de som har el får ett allt större behov av ännu mer el. 

För att energianvändningen ska bli hållbar behöver mer energi komma från förnybara källor. Men vi måste också minska vår energianvändning för att hushålla med de resurser vi har. 

Det kan vara så enkla saker som att släcka när du går ut från ett rum eller att lägga locket på när du kokar potatis.

Tillsammans kan vi göra skillnad! 

6. Avslutning

Lista över energi

1. Lista olika energislag på tavlan. Gör en spalt för förnybar energi och en för fossil
energi.

2. Ge exempel på vad man kan använda energi till.

3. Fundera med klassen kring hur kan man välja energikälla när man använder energi?

Förnybar energi 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Fossil energi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •