Skapa film om barnkonventionen

mar 19, 2021

Skapa film om barnkonventionen tillsammans med dina elever. Det här arbetssättet bjuder in till ökat engagemang och motivation hos eleverna. Eleverna kommer introduceras i ett projekt med tydliga delmål och en tydlig målbild som de får sträva efter tillsammans med sin grupp. Eleverna får ta ett större ansvar, arbeta på olika platser, träffa människor utanför skolan och göra något som är viktigt även utanför klassrummet! Nämligen lära andra barn om deras rättigheter. När undervisningen involverar världen utanför skolan lär eleverna sig för livet.

Författare: Rafiki i samaverkan med

Emina Sikiric, Rosenlundsskolan i Jönköping. Instagram: @frökenemina

Alphona står framför sin skola i Bangladesh

Koppling till läroplan

Skolans uppdrag

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.  

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skolans mål

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Lärarinstruktioner

Visa lektionen på storbild eller dela den med dina elever genom att skicka länken till dem: Skapa film om barnkonventionen (åk 4-6)

Projektets mål

 • Elevens ska stärkas i sin roll som rättighetsbärare genom att få verktyg för att uttrycka och reflektera över sina åsikter kring barns rättigheter
 • Eleverna får fördjupa sina kunskaper om barnkonventionen och vara med och lära andra barn om barns rättigheter i Sverige och världen
 • Eleverna får relatera barnkonventionen till sin egen vardag
 • Genom digitala verktyg får eleverna producera eget material som kommer till nytta utanför klassrummet.

Innan du börjar

För att lyckas är det viktigt att du i förväg bestämmer klassens ambitionsnivå.  Är målet att det ska bli en kort och film där eleverna enkelt presenterar vad de lärt sig? Eller vill ni vara mer kreativa och göra filmer som lär andra elever om barns rättigheter?  Nivån behöver ni anpassa utifrån hur lång tid ni har att jobba med detta, vilken utrustning som finns på skolan, hur mycket du och dina kollegor är vana vid att filma och hur ni tänker använda filmerna efteråt. Vilken nivå du än väljer kommer resultatet bli bra!

Om ni ska använda filmerna utanför klassrummet behöver ni få föräldranras skriftliga löfte om att det är okej. Hör med en GDPR-ansvarig på skolan om vilka policys och rutiner som finns kring hantering av personuppgifter.

Lektionsplan

1. Start: Se den peppande filmen på 5 minuter. Vad har klassen för förväntningar på sig själva? Vilken ambitionsnivå ska ni välja?

2. Introduktion: Förbered klassen på vilka steg ni måste ta för att skapa en film så de är medvetna om delmålen. Ni kan antingen titta på filmen eller läsa texten.

3. Övning (a) Här ska ni lära er om barnkonventionen i sin helhet. Titta på filmen och läs texten tillsammans så har ni en bra grund att stå på. Länker leder till en full version av barnkonventionens alla artiklar. Om ni vill få häjlp att ge eleverna ett globalt perspektiv på barns rättigheter kan ni anvädna Rafikis material eller kontakta oss för råd och stöd.

(b) Det är dags att dela in klassen i grupper som du tror kommer arbeta bra ihop. Ge dem förutsättningar för att välja artikel och stötta dem i deras resonemang kring frågorna. Problematisera och fundera. Elverna kommer långt med de frågor som finns i övningen. Men om du vill kan du lägga till specifika frågor för respektive artikel de valt. Om du behöver kan du kontakta Rafiki för råd och stöd.

(c) Ladda ner Rafikis mall för filmmanus. Det innehåller frågorna i föregående övning och guidar eleverna i hur den ska fyllas i. Eleverna kan titta på de filmer Rosenlundsskolan redan gjort för att få inspiration. Länk finns under material. Här får du som pedagog stötta dem i att välja inspelningsplatser, hitta eventuella personer att intervjua, schemalägga inspelningsdagar och ge eleverna i läxa att öva sina manus.

(d) Det är dags att filma. Du har förhoppningsvis redan checkat av vilken utrustning som finns att tillgå och tagit utrustningen till kalssrummet. Läs instruktionerna med klassen och ladda ner tystnad-tagning-lappen. Dela ut några till varje grupp. Se till att någon är med när eleverna filmar för att söttta med kvalitet och god gruppstämning. Kanske kan IT-pedagogen ge stöd?

(e) Även här är IT-pedagogen betydelsefull om du själv inte är bekväm med redigeringsprogram eller appar. Kanske någon i klassen är bra på sådant? Antingen låter du eleverna klippa helt själva eller så pratar ni med eleverna inför klippningen och låter dem kika och ge feedback på ett hyfsat fördigt utkast.

4. Avslutning Man ska inte underskatta att ha ett tydligt avslut på ett arbete som tagit tid och krävt mycket anstränging. Eleverna har troligen all anledning till att vara stolta och nöjda.

Material

Berättelser från barn i olika länder finns på rafiki.se.

Filmmanus som PDF.

Affisch för tystnad tagning

Program och appar för redigering finns det många av. Har ni inte redigerat förut kan ni använda iMovie som fungerar i Apples surfplattor. En mer avancerat program är Premiere Pro som kräver tid att sätta sig in i och som ni får köpa licens för. Annars kan ni alltid Googla och hitta ett ni gillar.

Filmutrustningen är bra att se över. Eleverna kan använda sina surfplattor för att spela in eller en systemkamera om skolan har det. Det är bra om ni har en trådlös mikrofon (mygga) som fungerar till surfplattan för att få ett bra ljud. Och ett högre justerbart stativ som ni kan ta med er när ni filmar.

Läs mer

Rosenlundsskolan i Jönköping hemsida

Rosenlundsskolans filmer om barnkonventionen

Rafikis sida om barnkonventionen

Unicef om barnkonventionen

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Barnkonventionen på fler språk

Barnombudsmannens webbutbildning om barnkonventionen (för vuxna)

1. Start – film

2. Introduktion

Skapa film i 5 steg

Det ska vara kul att skapa film och alla kan vara med på något. Rosenlundsskolans elever skapade film i fem steg. Så här gör ni:

1. Läsa på om barnkonventionen

För att kunna lära andra behöver man kunna själv. Så först behöver ni lära er om barnkonventionen och hur den fungerar i Sverige och i andra länder.

2. Välj en artikel och fördjupa dig i den

Därefter kommer ni delas in i grupper och välje en artikel att fördjupa er i. Det finns frågor som ni svarar på.

3. Skriv ett manus för filmen

Därefter får ni fundera över hur filmen ska vara. Hur vill ni berätta om vad ni lärt er? Som en talk-show, i en frågesport genom intervjuer eller med drama? Var vill ni spela in filmen? Vilka ska stå framför kameran? Vem ska filma och kolla att ljudet blir bra? Vem säger vad? Tillsammans skriver ni ett filmmanus som svarar på detta.

4. Filma

För vissa är detta det roligaste. För andra är det kanske lite nervöst. Man får välja om man vill stå framför eller bakom kameran. Vad ni än väljer så hjälps hela gruppen åt med att rigga filmplatserna, kolla utrustningen och öva manus. Er IT-pedagog kanske kan hjälpa er med filmutrustning?

5. Redigera

Det finns olika lätta och avancerade program för att redigera filmen. Välj ett som passar er bra och som ni har tillgång till. Även här kanske er IT-pedagog kan ge er tips?

Premiär!

När filmerna är klara kan ni ordna för en filmpremiär i klassen, föräldrarna eller andra elever på skolan. Ni har gjort ett fantastikst jobb som kommit ända hit. Så passa på att fira ordentligt!

Skapa film med Rafiki

3a. Övning

Läs på om barnkonventionen

Barnkonventionen består av 54 artiklar (artikel = regel) om säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. När något ska göras som förändrar för barn måste vuxna lyssna på barnens tankar och åsikter. Beslutet ska vara för barnets bästa.

Alla länder som sagt att de ska följa barnkonventionen måste göra allt de kan för att följa den. Idag har alla länder utom USA valt att följa den. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Medan staten ska stötta föräldrarna och underlätta för dem att ta hand om barnen.

Barnkonventionen gjordes av FN och antogs 1989. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige.

Här kan du läsa alla artiklarna i barnkonventionen.

Fyra artiklar är huvudprinciper

Fyra artiklar i barnkonventionen är huvudprinciper. Det betyder att oavsett vilken av de 54 artiklarna en pratar om så måste alltid de fyra huvudprinciperna vara med. Du ser dem här nedanför.

Barnkonventionen artikel 2 - Allas lika värde
Barnkonventionen artikel 3 - Barnets bästa
Barnkonventionen artikel 6- Liv och utveckling
Barnkonventionen artikel 12 - Lyssna på barn

3b. Övning

Välj en artikel

Nu är det dags att välja en artikel att göra film om. Det viktigaste är att ni väljer en artikel ni tycker verkar intressant och viktig!

1. Läs artiklarna i barnkonventionen och välj den artikel gruppen är mest intresserad av. Här kan du läsa alla artiklarna i barnkonventionen.

2. Läs om artikeln. Sök information på nätet, biblioteket eller fråga en lärare eller någon annan vuxen som kan. Rafiki.se har också många berättelser och fakta från olika delar av världen. Kanske någon handlar om ditt område?

3. Svara på frågorna i den gröna rutan. Svaren på era frågor kommer ni använda i filmmanuset.

Svara på frågorna och gör minnesanteckningar

 • Vad innebär artikeln?

 • Varför är rättigheten viktig för barn?

 • Hur funkar rättigheten för barn i Sverige?

 • Ge exempel från din vardag när du använder denna rättighet.

 • Hur funkar rättigheten i andra länder?

 • Vad gör man när den inte funkar?

 • Vad kan barn göra och vad är vuxnas ansvar?

Läs på om er artikel i barnkonventionen

3c. Övning 

Skriv ditt manus för filmen

Här får kreativiteten flöda! Vill ni berätta om detta som en talk-show, ett drama, intervju eller frågesport? Det finns massor av sätt!  Syftet med filmmanuset är att planera för en film som ska lära andra barn vad ni precis har lärt er.

Varje ruta i filmmanuset är en tagning. Där ritar ni vad som ska synas i tagningen. Var ska ni spela in? Vilka ska stå framför kameran? Använder ni rekvisita?

Bredvid rutan finns linjer. Där skriver ni var var och en på bild ska säga. Se på bilderna hur en tagningen ser ut.

Ladda ner filmmanuset och börja skapa!

Filmmanus

3d. Övning

Dags att börja filma!

Nu har ni skrivit ert manus och vet hur ni vill att filmen ska vara. Då är det dags att öva på ert manus och vad ni ska göra framför kameran innan själva filmandet börjar.

När det äntligen är dags att börja filma behöver ni dela ut mikrofoner, fälla upp kamerastativet och starta kameran. Repetera snabbt det ni har övat på och gå sedan live! 

 

Att tänka på när ni filmar:

 • Kolla att bilden är tydlig när du tittar på den i kameran eller surfplattan
 • Kolla att att ljudet är bra när ni fått till ett bra filmklipp. Hörs det vad personerna med mikrofon säger? Finns det mycket bakgrundsljud som stör?
 • Se till att bara de du har fotointyg på kan kännas igen i er film. Er pedagog kan hjälpa er att avgöra det och se till att ni får filma så ostört det går.
 • Peppa varandra! Ibland kan man bli lite nervös av att stå framför kameran. Man kanske är ovan vid att se sig själv eller höra sin röst på film. Hjälp alal i gruppen att göra ett bra jobb och berätta för varandra när ni gör bra grejer.
Inspelning pågår
Granska klippet

3e. Övning

Redigera filmen

Nu har ni ett minneskort eller en surfplatta full med filmklipp huller om buller. Dags att ta fram ert filmmanus igen!

Där ser ni i vilken ordning filmklippen ska vara till exempel. Det finns många program att redigera din film i. Allt från iMovie till Adobe Premiere Pro. Skolans IT-pedagog har säkert tips på ett program som fungerar för er och kan visa hur de fungerar.

1. Gå igenom klippen och se vilka ni vill spara.

2. Sätt filmklippen i rätt ordning och försök klippa så det blir bra övergångar från ena klippet till det andra.

3. Lägg på musik eller ljudeffekter där ni tänkt att det ska in.

4. Lägg på namnbrickor på de som pratar i filmen.

5. Gör en avslutande bild med filmens titel och era namn.

RafikiSkicka till Rafiki?

Vi tittar gärna på era filmer. Skicka en länk till Rafiki@rafiki.se. Är filmen bra kanske vi delar den vidare till fler elever och pedagoger i landet.

Redigera film

4. Avslutning

Filmpremiär!

När man har jobbat med något riktigt mycket och länge vill man gärna fira när man är klar.

Skapa en filmpremiär för att visa filmerna för varandra, era föräldrar och kanske andra på skolan. De ni visar filmerna för kommer ju också lära sig om barns rättigheter.

Att planera

Här har ni en lista på vad ni behöver göra för att skapa en filmpremiär. Dela ut uppgifterna till olika grupper i klassen.

 • Boka ett rum och bestäm dag och tid för premiären.
 • Se till att det finns TV med bra högtalare på plats.
 • Gör en lista på de ni vill bjuda in och skapa inbjudningskort.
 • Gör ett schema för vad ni vill göra under premiären. Vilken film visar ni först? Ska ni presentera filmerna innan de visas?
 • Fundera på om ni vill bjuda era gäster på något att äta eller dricka.