Hållbar energi (åk 2-4)

mar 23, 2020

Lektionen handlar om hållbar energi, Globala målet nummer 7. Tillgång till energi hör också ihop med barnkonventionens artikel 2 om barns rätt till liv och utveckling. I lektionen träffar ni Elvis från Kenya. Ni tar reda på hur hans liv påverkas av tillgång till energi. Rafiki förklarar målet om hållbar energi och vad fossilfri och förnybar energi betyder. Eleverna får fundera över sin egen förbrukning av energi och var energin de använder kommer från.
Fler lektioner på samma tema: Åk 2-4, Globala målen, Hållbar energi.
Författare: Rafiki
Lektion om Globala målen 7 - hållbar energi

Koppling till Lgr22

ur Kap 1

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

  • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering
   och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra
   människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och
   utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

5. Kursplaner

Fysik – ur centralt innehåll 4-6

 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Kemi – ur centralt innehåll 4-6

 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Samhällsorienterande ämnen Ur centralt innehåll 1–3

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.
 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Geografi – ur centralt innehåll 4-6

 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhällskunskap – ur centralt innehåll 4–6

 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Lärarinstruktioner

Läs övningarna och fundera ut hur du de passar dig och din klass bäst. Övningarna kan plockas en och en eller spridas över flera lektionstillfällen.

Du kan dela lektionen med eleverna genom att kopiera länken Start – Hållbar energi (åk 2-4) och skicka. Då kommer eleverna direkt till övningarna. Du kan också visa lektionen på storbild och låta eleverna följa med.

Lektionens mål

 • Eleverna ska förstå hållbar energi är
 • Eleverna ska förstå vad målet om hållbar energi handlar om
 • Eleverna ska få en inblick i hur tillgång till energi är olika för barn och vilken skillnad det kan bli med tillgång till energi för alla människor.
 • Eleverna ska förstå att energin de använder kan ha olika källor och att det är möjligt att påverka miljön genom val av energikälla.

Lektionsplan

Om eleverna behöver veta vad energi är så starta där innan ni tittar på filmen.

1. Starta lektionen: Film 1,5 minuter
2. Introduktion: Globala målet nummer 7: Hållbar energi
3. Läsning: Hälsa på hos Elvis! Läs texten och svara på frågorna.
4 (a-d) Övning: Övningarna är olika varandra. Låt eleverna själva välja en eller flera övningar eller dela ut övningarna till dem. I Övning (4a) får eleverna fundera över frågor om skolans energianvändning. Övning (4b) Är en bildfråga där eleverna ska hitta saker i bilden som kräver energi. Övning (4c) ber eleverna att rita hur en skola, ett hus eller en stad skulle se ut med mer förnybar energi. Övning (4d) handlar om att gissa hur mycket energi industrier, bostäder och transport kräver. Svaren är att energianvändningen i Sverige 2017 enligt Energimyndigheten var: industri 40%, bostäder och service 40%, transporter 20%.
5. Gemensam läsning: Vad är förnybar energi? Läs texten och svara på frågorna.
6. Avslutning: Tillsammans i klassen listar ni energislag, exempel på vad man använder energi till och funderar på hur man kan välja energikälla.

Material

Berättelser till övningarna finns i Rafikis tidning med tema – Hållbar energi.

Övning (4d) Gissa hur mycket energi Pdf

Vill du läsa på?

Om Globala målen nummer 7 på globalamålen.se
Barnombudsmannen om barnkonventionen
Tillgång till energi i världen (eng)
Energiläget i Sverige
UNDP om Globala målet nummer 7 – Hållbar energi till alla (eng)

1. Start – film

Filmfråga

Vad tycker du är bra med att htillgång till energi? 

2. Introduktion

Hållbar energi

Målet är att alla människor ska få tillgång till modern energi senast år 2030. Då ska energin vara snäll mot miljön och alla ska ha råd att köpa energi. Just nu har alla inte tillgång till det. Många använder ved eller kol när de lagar mat.

När alla får elektricitet kommer det bli skillnad för många barn. Då finns det ström både i skolan och  hemma. El används för att tända lampor på kvällen, använda dator till skolarbetet, hålla maten kall i kylskåpet och för att pumpa upp vatten ur brunnar.

Energi behövs också till bilar och lastbilar. Ofta används olja eller naturgas till transporter. Sådan energi värmer upp jordklotet för mycket. Fler och fler bilar drivs av elektricitet. Här behövs ny teknik för att återvinna batterier.

Energin behöver också komma från källor

som inte tar slut och som inte värmer upp jorden.

Fler vill ha elektricitet och bränsle och fler kommer att få det. De som redan har vill använda mer. För att nå målet måste länder hjälpas åt med forskning och teknik. Och länderna måste se till att också de fattiga länderna får ta del av utvecklingen.

I barnkonventionen artikel 6 står det att alla barn har rätt till liv och utveckling. Det står också att länderna ska göra allt de kan för att barn ska utvecklas.

Att minska fattigdom och se till att alla
får gå i skolan kräver tillgång till energi
– hållbar energi.

Delmål för målet – Hållbar energi

 • Alla ska ha modern energi
 • Mer energi ska komma från källor som är förnybara.
 • Energi ska användas på ett effektivt sätt
Rafiki sitter med en surfplatta

3. Läsning

Elvis leker i poolen med sin kompis
Elmätaren visar hur mycket el familjen använder från elbolaget. Elen utvinns ur dammar i Tanafloden.
Köket hemma hos Elvis har ett kylskåp och en elektrisk spis.

Elvis

ÅLDER: 9 år
KLASS: 3
FAMILJ: Pappa Steven, mamma Rhoda och tvillingsyskonen Ashley och Newton 12 år
BÄSTA KOMPIS: Oscar
GILLAR: Fotboll, bada och vara med familjen.
BOR: Kenya

Hälsa på hos Elvis!

Elvis och Oscar är bästa kompisar. De bor grannar,  år i samma klass och är tillsammans nästan jämt. Så  länge det är ljust ute kan de spela fotboll, bada eller vara med kompisarna på gården.

När det blir mörkt finns det bara ljus inne i huset. Ute finns inga gatlyktor. Det enda som lyser är några eldar som familjer lagar mat vid.

Många av husen runtomkring har inte elektricitet. Men Elvis har ett fint kök i sitt hus. Hans familj lagar mat inomhus på gasspis och har ett kylskåp som drivs av el.

För några år sedan kunde familjen köpa elektrisk utrustning till sitt hus. De köpte kontakter och kablar. Sedan köpte de TV, spis, kylskåp och elektriska lampor. De köpte också en elmätare. Alla måste ha en elmätare eftersom den visar hur mycket el familjen använder från elbolaget. All el de använder betalas till elbolaget och utvinns ur dammar i Tanafloden.

På taket på huset Elvis bor i ligger solcellsplattor. Elen från solcellerna använder familjen först för den elen är gratis.

– Solceller är bra för miljön och vi har sol nästan alla dagar på året i Kenya, säger Elvis.

Nästa år ska Elvis och Oscar byta skola. De ska börja på en internatskola. Samma skola som Elvis syskon går på. Där ska de bo hela veckorna och bara åka hem ibland och på loven.

– Om jag varit ensam hade det varit jättejobbigt, men nu har jag mina syskon där och Oscar så då känns det bra och spännande, säger han.

Den nya skolan har bara el från solceller. Elvis vet inte om det finns datorer på skolan.

– Kanske, säger han. Det skulle vara kul!

Skriv en lista

 • Vad har Elvis i sitt hem som kräver energi?

4a. Övning

Fråga

Tillsammans med en kompis, fundera på frågorna och skriv svar på ett papper.

1. Vad använder ni el till på skolan?
2. Vad kan ni göra för att använda mindre energi på skolan?

4b. Övning

Bildfråga!

Bilden är tagen i Kambodja. Vad ser du på bilden som behöver el eller bränsle för att fungera?

En gata i Kambodja.

4c. Övning 

Rita

Rita hur du tänker att en skola, ett hus eller en stad med mer solceller och vindkraft skulle se ut.

4d. Övning

Gissa

Hur mycket av energin i Sverige används till olika saker? 

1. Titta på bilderna. En bild på en industri, en på bostäder och handel och en på transport.

2. Ta tio stickor och fördela dem efter vad du tror! Den bild som får flest stickor gör av med mest energi.

Ladda ner bilderna som PDF

En väg med flera körfält och många bilar och lastbilar
Fabrik
Ett flygfoto över ett bostadsområde med flerbostadshus.

5. Gemensam läsning

Förnybar energi

Vi behöver energi varje dag. Det behövs för att exempelvis ladda mobiler, driva bilar och få lampor att lysa. Energin måste komma någonstans ifrån.

Det finns något som heter förnybara energikällor. Det är till exempel sol, vind och vatten. De bildas på nytt hela tiden och kommer inte att ta slut.

Sen finns det icke förnybara energikällor, som kol, olja och gas. De har bildats under lång tid i marken. Tar man upp dem tar de efter hand slut. När de används kommer det ut växthusgaser som förändrar klimatet. Därför är det bättre att de får ligga kvar i marken.

I kärnkraftverk produceras mycket energi. Några tycker kärnkraft är bra och några tycker det är dåligt. Kärnkraft släpper inte ut så mycket växthusgaser. Men avfallet blir radioaktivt och det är skadligt för människor och miljö. Därför måste man se till att avfallet kan förvaras på ett säkert ställe i minst 100 000 år.

För att energin ska vara hållbar och räcka till i framtiden måste mer energi komma från förnybara källor. Vi måste också använda mindre mängd energi.

Ta reda på!

 • Finns det någon förnybar energi nära dig?
  (sol-, vind-, vattenkraft till exempel)
 • Använder ni förnybar energi i skolan?
Vindkraftverk i solnedgång
Solceller framför en skola i Bangladesh

6. Avslutning 

Lista över energi

1. Lista olika energislag på tavlan och dela in dem i förnybar energi och fossil energi. 

2. Ge exempel på vad man kan använda energi till.

3. Fundera i klassen kring hur man väljer energikälla.

Förnybar energi

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fossil energi

 •  
 •  
 •  
 •